ISPARTA GELENDOST İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

DYK KURSLARI YÖNERGESİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı (Değişik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı) resmî/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenci ve kursiyerlere yönelik olarak verilecek olan destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam . MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı (Değişik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı) resmî/özel örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile yaygın eğitim kurumlarına devam etmekte olan kursiyerleri, örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak açılan destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönerge, (Değişik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı) 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01/03/2014 tarihli ve 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 21/05/2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği, 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile 26/07/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında; a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını, b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten, derslerin kesildiği tarihe kadar geçen ve iki yarıyılı kapsayan süreyi,  ç) Komisyon: Kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri belirlemek amacıyla millî eğitim müdürlüğünde oluşan komisyonu,  d) Kurs: (Değişik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı) Resmî/özel örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile yaygın eğitim kurumlarına devam etmekte olan kursiyerleri, örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak, destekleme ve yetiştirme amacıyla açılan kursları, e) Kursiyer: Kursa devam eden örgün öğretim dışındaki kişiyi, f) Kurs merkezi: Bünyesinde destekleme ve yetiştirme kursları açılan (Değişik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı) resmî örgün ve yaygın eğitim okul veya kurumlarını, g) Kurs merkezi müdürü: Bünyesinde kurs açılan okul veya kurumun müdürünü, ğ) Kurs merkezi müdür yardımcısı: Bünyesinde kurs açılan okul veya kurumun kurs merkezi müdürü tarafından görevlendirilen müdür yardımcısını, h) Millî eğitim müdürlüğü: Kurs merkezinin bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünü, ı) Millî eğitim müdürü: Kurs merkezinin bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürünü, i) Okul: Her derece ve türdeki ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarını, j) Öğrenci: İlköğretim ve ortaöğretim kurumları ile açık öğretim kurumlarında öğrenim görenleri, k) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten, sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi, l) Veli: Öğrenci/kursiyerin anne veya babasını veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi, m) Yarıyıl: Derslerin başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen her bir süreyi ifade eder.       İKİNCİ BÖLÜM Kurs Açma, Kapatma, Kurs Süreleri ve Öğrenci/Kursiyer Sayıları Kurs merkezi ve kurs açma yetkisi MADDE 5– (1) Kurslar, fizikî kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılır. (Değişik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı) (2) Mezunlara yönelik kursların halk eğitimi merkezlerince açılması esastır. Ancak, halk eğitimi merkezinin bulunmadığı veya bu merkezlerde kursun açılamadığı hâllerde, millî eğitim müdürlüğünce yapılacak planlamayla diğer okul/kurumların dersliklerinden yararlanılır. (Değişik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı) (3) Kurs merkezleri ile kurslarda görevlendirilecek öğretmenler, birinci dönemde Eylül ayı, ikinci dönemde Şubat ayı, yaz dönemi kurslarında ise Haziran ayı sonuna kadar belirlenir.  (4) (Değişik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı) Birinci dönem ve yıllık planlanan kursların Ekim ayının, ikinci dönem için planlanan kursların mart ayının, yaz dönemi kurslarının ise Temmuz ayının ilk haftasında başlatılması esastır. Yıllık açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam eder. Olağanüstü durumlarda bu süreler millî eğitim müdürlüğünce değiştirilebilir. (5) Kurslar, millî eğitim müdürlüklerince belirlenen okul veya kurum müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayı ile açılır. (6) Açılan bir kursa kursun açıldığı haftadan sonra öğrenci kaydı yapılmaz. Ancak nakil, yurt dışından gelme gibi değişik nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir. Kurslara katılacaklar MADDE 6- (1) Kurslara; (Değişik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı) a) Örgün veya yaygın ortaokul/imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler; genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri, (Değişik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı) b) Örgün veya yaygın ortaöğretim kurumları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okullarından mezun olan kursiyerler, katılabilir. (Değişik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı) (2) Kurs merkezlerine, öncelikle kendi öğrencileri olmak üzere aynı ilçe içerisinde bulunan diğer okullardan da öğrenci kabul edilebilir.” Kursların açılması MADDE 7– (Değişik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı) (1) Yaz döneminde açılan kurslar hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda aynı dersten dönemlik açılan kursun süresi 16, aynı derstenyıllık açılan kursun süresi ise 32 ders saatinden az olamaz.  (2) Örgün eğitim kurumlarında açılan kurslar, çalışma günlerinde ders saatleri dışında saat 22:00’ ye kadar yapılabilir. İhtiyaç duyulması halinde cumartesi, pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde de açılabilir. Bir kurs saatinin süresi 40 dakikadır. (3) Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere haftanın değişik günlerine dağıtılabilir. Ancak, bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamaz. (4) Halk eğitim merkezlerinde kurs gün ve saatleri merkez müdürlüğünce belirlenir. (5) Kursların hangi gün ve saatlerde yapılacağını gösterir program ile program değişiklikleri kurs merkezi müdürlüklerince ilan edilir. Öğrenci/kursiyer sayısı .MADDE 8- (1) Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısı 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudu ise 20´den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Ancak her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Ancak, tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 25’e kadar çıkarılabilir. (Ek: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı) (2) Aynı yerleşim biriminde birden fazla kurs merkezinin bulunmaması, öğrencilerin taşınma imkânının olmaması gibi sebeplerle sınıf mevcudunun 10’a ulaşamaması durumunda,millî eğitim müdürlüğünün onayı ile beş öğrenciden az olmamak kaydıyla grup oluşturulabilir. (Ek: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı) (3) Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokuluve ortaöğretim programı uygulananözel eğitim okullarına;mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulananözel eğitim okullarınakayıtlı öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okullarından mezun kursiyerleriçin açılacak kurslara katılacak öğrenci/kursiyer sayısı, özel eğitim okul/kurumlarındaki azamî sınıf mevcudu sayısının yarısından az, azami sınıf mevcudu sayısından fazla olamaz. Kursların kapatılması . MADDE 9– (1) Açılan her bir kursa devam eden öğrenci sayısının 10’un altına düşmesi durumunda, kursun birleştirilmesine veya kapatılmasına millî eğitim müdürlüğünce karar verilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM .Kurslarda Öğretim, Yönetim, Denetim ve Sorumluluk Kurs açılacak dersler MADDE 10– (Değişik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı) (1) Kurslar, öğrenci/kursiyer ve velilerden gelen istek üzerine, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarından mezun kursiyerler için belirlenen kurs merkezlerinde, Bakanlıkça ilan edilen örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak açılır.”  (2) Öğrenci/kursiyer ve veliler ders seçimiyle birlikte öğretmen seçiminde de bulunabilirler (Ek-1 Talep Formu). (3) Kurs programlarının hazırlanmasında; kursun destekleyici ve yetiştirici nitelikte olmasına dikkat edilir. Komisyon, öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi MADDE 11 – (Değişik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı) (1)Komisyon; kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri belirlemek, kursların onayını vermek, koordinasyon ve yürütülmesini sağlamak amacıyla, millî eğitim müdürünce görevlendirilen millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında, iki ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü, iki ortaöğretim kurumu müdürü, bir halk eğitimi merkezi müdürü ve bir e-kurs modülü kullanıcısından oluşur. İlköğretim ve ortaöğretim kurumu müdür sayısının yeterli olmadığı durumlarda komisyon mevcut müdürlerin katılımıyla oluşur.Büyükşehir statüsünde olmayan illerde aynı usulle oluşturulan merkez ilçe komisyonu, hem merkez ilçenin hem de ilin iş ve işlemlerini yürütür. Büyükşehir statüsünde aynı usulle oluşturulan il komisyonu ilin iş ve işlemlerini yürütür. (Değişik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı) (2) Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, ders yılı başında yayımlanan kılavuzda belirlenen takvime göre e-kurs modülü üzerinden veya millî eğitim müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunur. Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuruda bulunan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak görevlendirilir. Kurslarda, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden de görevlendirme yapılabilir. Kurslarda görevlendirilecek kadrolu öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde, millî eğitim müdürlüklerince aday öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıyanlar arasından ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılabilir.  (3) Kursta görevlendirilen öğretmenler mazeretleri sebebiyle görevlendirme onaylarının iptalini isteyebilirler. Ancak görevlendirme onayları iptal edilmeden görevlerini bırakamazlar. Görevlendirilmeleri bu şekilde iptal edilenlerin yerine, başvuruda bulunduğu halde görev verilemeyen diğer öğretmenler veya ilk defa müracaat edecek öğretmenler arasından görevlendirme yapılır. Kurslarda yararlanılacak kaynaklar MADDE 12 – (1) Kurslarda yararlanılacak temel kaynaklar ders kitapları ve diğer eğitim materyalleridir. Öğrenci/kursiyerlerle ilgili işlemler MADDE 13 – (1) Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10’nuna devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir. Aynı dönemde başka bir kursa devam edemez. (2) Öğrencilerin kurslara devam ve devamsızlıkları kurs merkezi müdürlüğünce bir deftere işlenir. Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz. (3) Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenciler/kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okulların/kurumların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır. Kursların yönetimi . MADDE 14– (1) Kurslar, kurs merkezi müdürlüğünce yönetilir. Kurslarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek amacıyla bir müdür yardımcısı görevlendirilir.   Kurs merkezi müdürü ve görevleri MADDE 15– (1) Bünyesinde kurs açılan okulun veya kurumun müdürü kurs merkezi müdürüdür. (2) Kurs merkezi müdürünün görevleri şunlardır; a) Kursun işleyişini, düzen ve disiplini sağlayıcı gerekli tedbirleri almak, b) Kurs çalışmalarında plân ve programların uygulanmasını sağlamak, c) Kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan ders plânlarını inceleyip onaylamak,  (Değişik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı) ç)Kursun işleyişi ile ilgili idari mali ve diğer hususlarla ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak, d) Bu Yönerge hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak. Kurs merkezi müdür yardımcısı ve görevleri MADDE 16 – (1) Kurs merkezi müdür yardımcısının görevleri şunlardır; a) Kurslarda görev alan öğretmen ve personel ile kurslara katılan öğrencilere ilişkin devam, devamsızlık, disiplin ve benzeri diğer iş ve işlemleri yürütmek, b) Kurs çalışmalarında yönetici, öğretmen ve personele yapılacak ücret ödemelerine ilişkin işlemleri yürütmek, c) Kurs merkezi müdürü tarafından kursla ilgili verilecek diğer işlemleri yürütmek. Kurs çalışmalarının ve öğrenci/kursiyer başarısının değerlendirilmesi MADDE 17 – (1) Kurslarda dönem başında yapılacak seviye tespit sınavlarına göre sınıflar/gruplar oluşturulabilir. (2) Kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla kurs merkezinde kurs saatleri içinde her ay değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçları analiz edilerek, eksikliği görülen konular tamamlanır. Kursların denetimi MADDE 18- (1) Kurs merkezlerindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin denetimi yetkililerce yapılır. (2) Kursların değerlendirilmesiyle ilgili yılsonu raporu kurs merkezi müdürlüklerince ilçeye, ilçe raporları illere, il raporları Bakanlığın ilgili Genel Müdürlüğüne gönderilir. Sorumluluk MADDE 19- (1) Bu Yönerge hükümleri çerçevesinde kurslarda görev alan her kademedeki personel, görevlerini zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM .Çeşitli ve Son Hükümler Kurs giderleri MADDE 20 – (1) Kurs merkezlerinin ısınma, temizlik, aydınlatma, kırtasiye ve bu kapsamdaki giderleri Bakanlıkça, merkezlerde çalıştırılacak yardımcı personel sayısının yeterli olmaması durumunda ihtiyaç hizmet alımı yoluyla karşılanır. (2) Bu yönerge kapsamında açılan kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerlerden herhangi bir ücret alınmaz. Tutulacak defter ve dosyalar MADDE 21- (1) Kurslarla ilgili olarak kurs merkezlerinde tutulacak defter ve dosyalar şunlardır: (Değişik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı) a) Öğrenci/kursiyer yoklama defteri, (Değişik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı) b) Kurs ders defteri, (Değişik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı) c) Gelen ve giden yazı dosyası, (Değişik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı) d) Kurs ders plânları dosyası, (Değişik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı) e) Denetim defteri, (Mülga: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı) f) Kayıt tutma ve belgelendirme MADDE 22- (Değişik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı) (1) Bu Yönerge kapsamında yapılan iş ve işlemler elektronik ortamda da yürütülebilir. (Mülga: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayılı Makam Onayı) 2) Yürürlükten kaldırılan mevzuat MADDE 23 – (1) 05/03/2004 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.1.02.4-773/22092 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ve Nisan 2004 tarihli ve 2559 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi Ek ve Değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 24 – (1) Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme   MADDE 25– (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. Ek:1 Talep Formu  MEB ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI TALEP FORMU ÖĞRENCİ/KURSİYERİN T.C. KİMLİK NO ADI VE SOYADI OKULU SINIFI İLETİŞİM BİLGİLERİ ………………….MÜDÜRLÜĞÜNE MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında aşağıda belirtilen derslerden kurslara katılmak istiyorum. Gereğini arz ederim …/…/20.. Öğrenci/kursiyerin Öğrenci Velisinin Adı ve Soyadı, imzası Adı ve Soyadı, imzası DERSİN ADI KURS ALMAK İSTEDİĞİM ÖĞRETMENİN (Öğretmen tercihi isteğe bağlıdır)   ADI VE SOYADI GÖREV YERİ 
DYK KURSLARI YÖNERGESİ

HAYDARPAŞA MAH. 2. OKUL CAD. NO 22 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ - 0246 381 36 49

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.