ISPARTA GELENDOST İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Şehit Erhan Çakmak İlkokulu Kantin İhale Duyurusu

Şehit Erhan Çakmak İlkokulu Kantin İhale Duyurusu

İlan metnine ulaşmak için tıklayınız.
T.C.

GELENDOST KAYMAKAMLIĞI

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

 

İLGİLİLERE DUYURU (İLAN)

 

Millî Eğitim Bakanlığı Isparta İli Gelendost İlçesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bulunan "Şehit Erhan Çakmak İlkokulu" kantin işletmesi 09/02/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği'nin 20/3. maddesine göre oluşturulan ihale komisyonunca 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51/g maddesi gereğince pazarlık usulü yöntemiyle kiraya verilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                                                                                               Murat DURGUT

                                                            İlçe Milli Eğitim Müdürü

 

 

 

GELENDOST İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ŞEHİT ERHAN ÇAKMAK İLKOKULU

Kantin İşletmesinin Kiralanması İşi İhale İlanı

 

 

Madde1. İhale konusu iş; Gelendost İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bulunan "Şehit Erhan Çakmak İlkokulu" kantin işletmesi, 09/02/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'nin 20/3.maddesi hükümleri doğrultusunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51/g maddesine göre yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

Madde2. Pazarlığa konu olan kantinin bulunduğu;

 

a) Kurumun Adı: Şehit Erhan Çakmak İlkokulu

b) Bulunduğu İlçe: Gelendost

 c)Kira Tespiti Komisyonunca Belirlenen Muhammen Bedel Tespiti: Yıllık 4.500,00 TL - aylık 500,00 TL

 d)İhalenin Yapılacağı Tarih/Saat: 14.12.2022 - 11.00

e) İhalenin Yapılacağı Yer: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Odası (2. Kat)

f) Öğrenci Mevcudu: 185

g) Brüt Kantin Alanı: 100 m² (İhaleyi alan kiracı tarafından en az 80 m² prefabrik alan oluşturulacaktır)

h) Demirbaş Bedeli: 0,00 TL

ı) Sözleşme Süresi: 5 (beş) yıl

 

 

Madde 3. İhaleye iştirak edenler, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği Kiralama Sözleşmesindeki genel ve özel hükümleri ile kantin kiralama işine ait şartnamedeki genel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar. Bu düzenlemelerin aksine hiçbir hak talep edemez ve itirazda bulunamazlar.

 

Madde4. İhaleye katılmak isteyenler ihale ile ilgili şartnameyi; İhale şartnamesi ve diğer evraklar, (katılımcının adı soyadı ve ilgili ihale adı belirtilecek) karşılığında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümünden mesai saatleri içeresinde alınabilir.

 

Madde 5. İhaleye katılmak isteyenler aşağıdaki listede yer alan ihale komisyonuna verilecek belgeleri; üzerinde iştirakçi adı-soyadı, adresi, iletişim bilgileri ve işin adı yazılı yapışkan kısımlarından imza ya da paraflı kapalı bir zarf içerisinde ihale tarih ve saatinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü (2. Kat) odasında hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

Madde 6. Kuruma/Kantine Milli Eğitim Müdürlüğünden onaysız yapılan sabit demirbaşlar bedel tespitinde dikkate alınmayacaktır. Müstecir ayrıldığı takdirde tesis ettiği taşınır demirbaşları alabilir. İşletme hakkını alan kişi, sözleşme imzalamadan önce yukarıda belirtilen demirbaş bedelini Okul İdaresinin bildireceği banka hesabına yatırmak zorunda olup ödemeye ilişkin makbuz, dekont ya da belgeyi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ibraz edecektir.

 

Madde7. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Madde8. İhaleye katılmak için başvuracak isteklilerde aranılacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz edilmesi gereken belgeler aşağıya sıralanmıştır.

 

 

A-) İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR:

a)       T.C. Vatandaşı olmak.

b)       Savcılıktan alınmış Sabıka Kaydı. (Ağır hapis veya (Altı) aydan fazla hapis veya "zimmet, ihtilas-irtikâp-rüşvet-hırsızlık-dolandırıcılık-sahtecilik-inancı kötüye kullanma-dolaylı iflas" gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, bu cezalarını tamamlayarak tahliye edilmiş olsalar dahi kantin ihalesine katılamazlar.

c)        Başka bir kantin işletiyor olmamak.

d)        İhaleye katılmak isteyen kişi bizzat katılacaktır. (Vekalet ile ihaleye girilmez)

e)        Şirketler, dernekler, vakıf ve birlikler ihaleye katılamazlar.

f)         Aynı İhaleye birinci derece akrabalar katılamaz.

g)        İhaleden men yasağı almamış olmak. (Esnaf Odasından belge alınacak.)

h)        İhalesine katıldığı okulun/kurumun servis taşımacılığını yapmamak.

i)         Herhangi bir Okul kantinini işletirken idari soruşturma sonucu sözleşmesi feshedilen işletmeciler ve birinci derece yakınları bu ihaleye katılamazlar. İhale komisyonu başkanı ve üyeleri ile birliğin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ve kantin kiralama ihalesi yapılan okul yöneticilerinin ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları olmadığını belirten komisyona hitaben yazılmış yazı. (Başvuru Sahibi Yazısı)

j)         İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, damga resmileri, diğer vergiler ve masraflar kiracıya aittir.

k)       Sağlık yönünden sakıncalı olmamak.

l)         Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20.maddesi gereğince Mesleki Yeterlik Belgesine sahip olmak.

m)    Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.


B-) İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK EVRAKLAR:

 

 1-     Aslını ibraz etmek şartıyla nüfus cüzdanının veya sürücü belgesinin fotokopisi (e-devlet üzerinden alınan (barkodlu) Nüfus Kayıt Örneği geçerlidir.)

 

2-     Yerleşim Yeri Belgesi ya da İkametgâh Sureti (Nüfus Müdürlüklerinden, Muhtarlıklardan ya da e-devlet üzerinden alınacak barkodlu)

 

3-     Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. maddesinin 4. bendinde belirtilen belgelerden birine sahip olmak. Mesleki Yeterlilik Belgesi; Katılımcılarda, 05/06/1986 tarihli ve3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiç birisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda iş yeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.

 

4-     Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Kayıt Belgesi. Alınan bu belgede "Adli Sicil ve Arşiv Kaydı" bilgileri de mutlaka bulunacaktır. (Cumhuriyet Savcılığından veya E-devletten alınabilir.)

 

5-     Başka bir kantin çalıştırmadığını dair son 1 (bir) ay içerisinde alınmış belge. (Gelendost Esnaf Odasından alınacak.)

 

6-     İhaleden men yasağı almadığına dair son 1 (bir) ay içerisinde alınmış belge. (Gelendost Esnaf Odasından alınacak.)

 

7-     İhalesi yapılan okulun servis taşımacılığını yapmadığına dair belge. (İlgili Okul Müdürlüğünden alınacaktır.)

 

8-     Şartname Teslim Tutanağı (Alındı Belgesi)

 

9-     İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınmış idarece onaylanmış; istekli tarafından şartnamenin her sayfasına Adı Soyadı ve "ŞARTNAMEYİ OKUDUM, KABUL EDİYORUM" ibaresi el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış olan İhale İdari Şartnamesi.

 

10-  Yıllık Muhammen bedelin %3 tutarı olan (135 TL) geçici teminat bedelinin Okul Aile Birliğinin Ziraat Bankası Gelendost Şubesi TR790001002516617947955001 İban Nolu hesabına yatırılarak alındı dekontu ihale dosyasına eklenecektir.

 

11-  Noter tasdikli imza sirküsü.

 

12-  Maliyeden ve SGK'dan borcu olmadığına dair belge ile müracaatlarını yapacaklardır.

 

13-  İhale ilan metni imzalı olarak dosyaya eklenecektir.

 

 

Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması:

 Son Teklif verme tarihi ve saati: 14.12.2022 tarih ve yukarıda belirtilen ihale saatine kadar

 Tekliflerin sunulacağı yer: Gelendost İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü odası (2. Kat)

 Dış Zarfın Hazırlanması

 İhaleye katılmak için istenilen belgelerin tamamı ve teklif mektubu (kapalı zarf içerisinde) bir zarfın içerisine konularak ağzı kapatılarak yapıştırılır, yapıştırılan kısım istekli tarafından imzalanır. Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, tebligata esas açık adresi, telefon numarası ve ihale edilecek okul kantininin adı yazılarak idareye sunulur.

 

Teklif Mektubunun Hazırlanması:

 Şartname ekindeki örneğe göre doldurulacaktır. Şartnamenin okunup kabul edildiği ve teklif mektubu olduğu belirtilecek, teklif edilen fiyat rakam ve yazı ile yazılacak, silinti, kazıntı olmayacak, adres ve irtibat için telefon numarası yazılacak, teklif mektubu ayrı zarfa konularak zarfın ağzı kapatılarak yapıştırılır. Örneğe uygun düzenlenmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

 Tekliflerin açılması neticesinde istekliler tarafından verilen tekliflerin komisyonca uygun görülmemesi halinde   komisyon istediği takdirde isteklilerle pazarlık yapabilir.

 

Dış Zarfların ve Tekliflerin Açılması

 Dış zarfların alınış sırasına göre isteklilerin huzurunda açılır. İstenilen belgeler kontrol edilerek belgeleri eksik olanların veya usulüne uygun belgesi olmayanların teklif mektupları açılmadan isteklilere iade edilir.

 Belgeleri yeterli görülen isteklilerin teklif mektupları açılarak, teklif edilen fiyatlar istekliler huzurunda duyurulur.

 

 Sözleşmeye İlişkin Bilgiler:

 1-Sözleşme Süresi: Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.

 2-İhale üzerinde kalan istekli Isparta Kantinciler Esnaf odasına kayıt olduğuna dair belgeyi okul müdürlüğüne ibraz edecektir. Söz konusu belgeyi ibraz etmeyen istekliler ile sözleşme imzalamayacaktır. Yatırılan geçici ve kesin teminatları idareye irat kaydedilecektir.

 3-İhaleyi kazanan işletmeci;

 a)  İhaleyi kazanan işletmeci okul müdürlüğünün göstereceği alana en az 80 m² kapalı alana sahip prefabrik tesis kurmak zorundadır. Kurulacak olan tesisin donatım ihtiyacı ve içeride kullanılacak tüm malzemeler ihaleyi kazanan işletme tarafından karşılanacak okul müdürlüğünden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

 b)  İhaleyi kazanan işletmeci sözleşmenin bitiminde kurmuş olduğu tesisi alandan sökmek kaldırmak ile yükümlüdür. Tesisin tasarruf hakkı ihaleyi kazanan işletmeye aittir.

 c)   Kurulacak tesisin elektrik, su abonelik işlemleri ihaleyi kazanan işletmeci tarafından yapılacaktır. Okul müdürlüğünden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

 d)     Sözleşmeyi imzalamakla birlikte beş yıl içinde işletmecilikten vazgeçtiği ya da sözleşmeyi feshettiği takdirde ise yatırmış olduğu kesin teminatı iade edilmeyerek idareye gelir kaydedilir.

e) İhaleyi kazanan işletmeci, ihale kararın kendisine tebliğinden sonra 7 (yedi) iş günü içinde gerekli şartları yerine getirmeyip sözleşmeyi imzalamadığı kesin teminatı yatırmadığı damga vergisini ödemediği ve kantin işletmeciliğinden vazgeçtiği takdirde yatırmış olduğu geçici teminatı iade edilmeyerek idareye gelir kaydedilir.

 f) İhaleyi kazanan işletici kantini kendi çalıştıracak olup, hiçbir suretle devir veya temlik yapamaz. Devir yapıldığı tespit edildiği zaman yapılan sözleşme feshedilerek kesin teminat idareye gelir kaydedilir.

 

Devam eden sözleşme dönemi içinde ölüm olması halinde miras yolu ile devir yapılacak mirasçının mirasçı olduğunu belgelendirmesi, mirasçı olduğu kanıtlandıktan sonra kantin işletmeciliği için istenen ustalık belgesi, iş yeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden birini (aslı) 1 (bir) ay içerisinde ibraz etmek zorundadır. Kantin işletmeciliği ustalık belgesi, iş yeri açma belgesi kalfalık, kurs bitirme belgelerinden birini (aslı 1 (bir) ay içinde ibraz edememesi halinde kantin işletmesinin devir işlemi yapılmayacaktır.

 

4-Sözleşme konusu kantinin elektrik, su gideri, okulun sayaçlarından ayrı olması esas olup tahakkuk eden fatura bedelleri ilgili tahsilat müdürlüklerine yatırılacaktır.

 

Vadesinde ödenmeyen işletme hakkı bedellerine, 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme faizi uygulanır.

  

5-İhaleyi kazanan işletici Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünce yayınlanan 05/08/2004 tarih ve 11 nolu kurumlar vergisi sirküleri gereği okul aile birliğince ödeyeceği kiranın üzerinden (kira bedeli %18 oranında hesaplanacak KDV'yi bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğünce her ay beyan ederek ödeyecektir.

6-Kiralama ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderler yükleniciye aittir.

 7-Diğer taraftan kendi kusurundan dolayı sözleşmesi fesih edilen işletmeci üzerinde ihalelere giremeyeceği yönünde men yasağı konularak bu durum Isparta Kantinciler Esnaf  Odası başkanlığına bildirilecektir.

 8-İhaleyi kazanan işletmeci her yıl kantin işletmecisi faaliyet belgesi ile kendisinin ve işletmede yanında çalışanların adli sicil ve arşiv kayıtlarını yenileyerek birlik yönetimine teslim etmek zorundadır.

 9-İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve gereklerine tanı olarak uymayı taahhüt eder.

 10-İhale üzerinde kalan istekli sözleşme imzalamadan önce işletme kayıt belgesini İlçe Tarım Müdürlüğünden alacaktır. Söz konusu belgeyi ibraz etmeyen istekli ile sözleşme imzalanmayacaktır.  Yatırılan geçici ve kesin teminatları idareye irat kaydedilecektir.

 11-İhaleyi kazanan işletmeci SGK borcu yoktur belgesini ve vergi borcu yoktur belgesini okul müdürlüğüne teslim edecektir.

 

 K-Sözleşme Feshi:

 İdare ve şartnameye ve 09/02/2012 tarih ve 28199 sayılı resmî gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği ekinde yayınlanan EK-2 kantin kira sözleşmesi ile okul aile birliği yönetmelik hükümlerine uymayan işletmecinin sözleşmesini tebligata gerek kalmaksızın fesih eder ve kesin teminatını idareye gelir kaydeder.

  

NOT: İhaleye katılım evrakları yukarıdaki belirtilen sırada dosya halinde hazırlanarak komisyona sunulacaktır.

 

 

 

İHALEKOMİSYONU

 

HAYDARPAŞA MAH. 2. OKUL CAD. NO 22 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ - 0246 381 36 49

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.